بررسي تأثير خصوصيات مشتريان بر تمايل آنها به پذيرش خريد اينترنتي

چكيــده: مطالعـات پيشـين در زمينـة تجـارت الكترونيـك نشـان دادهانـد كـه خصوصـيات
مصرفكنندگان، يكي از مهمترين عوامل در پذيرش خريد اينترنتي از سـوي آنـان اسـت. البتـه
اكثر مطالعات در اين حوزه، روي يك محصول يا محصولات مشابه تمركز داشتهاند و تأثير تنوع
محصولات در پذيرش خريد اينترنتي ناديده گرفته شده است. براي مقابله با چنـين محـدوديتي،
پژوهش پيش رو در نظر دارد تا به بررسي تأثير انواع مختلفي از محصولات بپردازد. بـراي ايـن
امر از طبقهبندي «پترسون» استفاده شده كه براي طبقهبنـدي كالاهـا و خـدمات ارائـهشـده در
فضاي وب طراحي شده است. اين پژوهش با روش توصـيفي از نـوع همبسـتگي انجـام گرفتـه
است. دادههاي آن با استفاده از ابزار پرسشنامه، در نمونهاي به تعـداد 231 نفـر از دانشـجويان
دانشگاه تهران گردآوري شده است. تحليل رگرسيون چندگانه نشان مـيدهـد كـه خصوصـيات
مصرفكنندگان بر اساس كالاها و خدمات گونـاگون، تـأثير متفـاوتي دارد. پـذيرش نـوآوري در
حوزة فناوري اطلاعات، خودكفايتي اينترنتي، ادراكات از امنيت وب، نگرانيهاي حريم خصوصي
و درخور بودن محصول، ويژگيهايي هستند كه بر اساس نوع كالا يا خدمات، بر نگرش افراد به
پذيرش خريد اينترنتي آنان تأثيرگذارند.

ادامه دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *